Hava-İş üyelerini İstanbul’a çağırdı

Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı (THY A.O) işvereninin yasadışı bir şekilde yaptığı sözleşmelerin feshi için bu işleme tabi tutulan tüm işçileri İstanbul’daki genel merkezine çağırdı.

Bu çağırma kararı çerçevesinde diğer illerdeki işçiler 13 Ekim Çarşamba günü Hava-İş Genel Merkezi’ne gelecektir. Bu çerçevede İstanbul’daki işçilerle birlikte değerlendirme yapılacak, bu yasadışı işlemin sona erdirilmesi talebi ile THY Genel Müdürlüğü önünde birlikte Basın Açıklaması yapılacaktır.

Öte yandan Hava-İş yasadışı fesihlerin geçersiz olduğunu belirterek, bu nedenle yapılan bu hukuksuzluğun önlenmesi için T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Hava-İş sendikasının başvuru yazısı aşağıdadır.

T.C Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bölge Müdürlüğü’ne

İSTANBUL

İlgi yazımızla Müdürlüğünüze tevdi ettiğimiz örgütlü olduğumuz THY A.O işletmesinde yürürlükte bulunan EK-1’de sunduğumuz 22. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 8. Maddesi işverence açıkça ihlal edilmektedir.

İlgili toplu iş sözleşmesinin 8. Maddesi B Fıkrası ilk paragrafında;

“B- Sendika üyesi personelin; çalıştığı iş yerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.”

Şeklinde açık hüküm bulunmaktadır.

Bu açık hükme rağmen işveren EK-2’de bir örneğini sunduğumuz yazılarla B fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde kısmen veya tamamen kapatılan işyerlerinde çalışan üyelerimizin iş sözleşmelerini 4857 sayılı yasanın 18. Maddesini gerekçe göstererek feshetmektedir.

İlgili toplu iş sözleşmesinin 8. Madde B Fıkrası ilk paragrafı hiçbir şekilde bir şart ve koşul getirmeden üyelerimizin istihdamının devamını öngörmektedir. İşveren toplu iş sözleşmesinin amir hükmüne rağmen, tek taraflı işlemle bu amir hükmü ihlal etmektedir. İşveren ilgili madde ile ilgili Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu talebimizle yapılan toplantıda da konu ile ilgili aynı tek taraflı işlemde ısrar etmiştir.

İşverenin bu işlemi yasadışıdır ve geçersizdir.

Bu işlem Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunun 2. maddesindeki genel düzenlemelere de aykırıdır.

T.C bir hukuk devletidir. Bakanlığınızın güvencesi ve gözetiminde taraflarca hüküm altına alınan THY A.O 22. Dönem toplu iş sözleşmesinin hukuk dışı bir işlemle işverence yok sayılması Bakanlığınızın da yok sayılması ve devletin yaptırımlarından hiçbir şekilde çekinilmediğini ortaya koyan Anayasa ve HUKUK DEVLETİ ilkelerini de çiğneyen Anayasal bir suçtur.

Bu çerçevede güvenceniz altındaki toplu iş sözleşmemizin ilgili maddesinin uygulanmasının sağlanmasını, fesihlerin geçersizliğinin tespitini bu yolla işverence iş sözleşmeleri feshi işlemi yapılan üyelerimizin tespitinin yapılarak, geçersiz iş sözleşme fesihlerinin ortadan kaldırılmasını ve ilgili maddenin eksiksiz uygulaması için ivedilikle işlem yapılması konusunda gereğini arz ederiz.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI

Atilay AYÇİN Mustafa YAĞCI

GENEL BAŞKAN GENEL SEKRETER

Yorumlar kapalıdır.