Bağımsız İran sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının asgari talepler bildirisi

İranlı öğretmen, işçi, kadın, öğrenci ve emeklilerden oluşan yirmi bağımsız örgüt ve sendika 14 Şubat 2023’te aşağıdaki asgari talepler bildirisini yayımladı. Bu yazının orjinali Socialist Feminism web sitesinde yayımlanmıştır.

***

İran’ın Onurlu ve Açık Fikirli Halkına:

1979 İran Devrimi’nin kırk dördüncü yıldönümünde, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal temeli bir kriz ve çözülme girdabıyla sarsılmaktadır.  Dolayısıyla, mevcut siyasi üstyapı çerçevesinde bu durumun sona erdirilmesi için net ve ulaşılabilir bir perspektif öngörmek mümkün değildir.  Bu nedenle, İran’ın ezilen halkı, özgürlük ve eşitlik arayışındaki kadınlar ve gençler, mevcut insanlık dışı koşulların sona ermesi için ülke çapında sokakları tarihi ve belirleyici savaş alanlarına dönüştürmek için görülmemiş bir cesaretle canlarını veriyorlar.  Hükümetin kanlı baskısına rağmen, son beş aydır bir an bile yerlerinde durmadılar.

Bugün kadınlar, üniversite ve lise öğrencileri, öğretmenler, işçiler, adalet arayanlar, sanatçılar, kuirler, yazarlar ve İran’ın ezilen halklarının çoğunluğu, Kürdistan’dan Sistan ve Belucistan eyaletlerine kadar her yerde yükselen protestolar, daha önce görülmemiş düzeyde uluslararası destek topladı. Bu protestolar kadın düşmanlığına, cinsiyet ayrımcılığına, bitmek bilmeyen ekonomik güvensizliğe, emeğin köleleştirilmesine, yoksulluğa, sefalete, sınıfsal baskıya ve milliyet ve din temelli baskıya karşı muhalefet bayrağını yükseltmektedir.  Bu devrim, geçtiğimiz yüzyıl boyunca İran halklarının çoğunluğunu oluşturan bizlere dayatılan her türlü dini ya da seküler diktatörlüğe karşı bir devrimdir.

Bu protestolar kökünden söküp atmayı amaçlamaktadır.  Bu protestolar, büyük ve modern toplumsal hareketlerin geniş bağlamında ve İran’da modern, müreffeh ve özgür bir toplum yaratma idealinin yüzyıllık geri kalmışlığına ve marjinalleştirilmesine son vermeye kararlı yenilmez bir neslin ayaklanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Çağdaş İran tarihinin iki büyük devriminden [1906 ve 1979] sonra, şimdi büyük ve ilerici toplumsal hareketler, işçi hareketi, öğretmenler ve emekliler hareketi, eşitlik isteyen kadın hareketi, üniversite ve yüksekokul öğrencileri ve ölüm cezasına karşı hareket, hepsi bir kitle hareketi olarak ve aşağıdan, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını şekillendirmek için tarihi ve belirleyici bir konumdadır.

Dolayısıyla bu hareket, tepeden inme herhangi bir gücün oluşumuna kalıcı olarak son vermeyi amaçlamakta ve halkın her türlü baskı, ayrımcılık, sömürü, tiranlık ve diktatörlükten kurtuluşu için modern ve insancıl bir toplumsal devrimin başlangıcını işaret etmektedir.

Bizler, aşağıda imzası bulunan sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, toplumsal hareketlerin ve taleplerin birlik ve beraberliğine, mevcut insanlık dışı ve yıkıcı koşulların sona erdirilmesi mücadelesine odaklandığımız için aşağıda sıralanan asgari taleplerin gerçekleştirilmesini İran halkının temel protestolarının öncelikli görevleri olarak görüyoruz. Bu asgari talepleri, bu ülkede yeni, modern ve insancıl bir toplum inşa etmenin yegane yolu olarak görüyoruz. Özgürlük, eşitlik ve kurtuluşu önemseyen tüm duyarlı insanlardan, fabrikalarda, üniversitelerde, okullarda ve küresel sahnedeki komşularımızda bu asgari taleplerin bayrağını yükseltmelerini istiyoruz:

1- Tüm siyasi tutsakların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması. Siyasi, sendikal ve sivil faaliyetlerin kriminalize edilmesine son verilmesi. Halk protestolarının bastırılmasının failleri ve ajanları için halk mahkemeleri.

2- İfade, düşünce, basın, örgütlenme, mahalle ve ulusal sendikalar ve halk örgütleri, grevler, yürüyüşler, sosyal ağlar ve görsel ve işitsel medya için koşulsuz özgürlük.

3- Her türlü ölüm cezasının ve Tailion Yasasının [kısasa kısas yasası] derhal yürürlükten kaldırılması veya uygulanmaması. Her türlü psikolojik ya da fiziksel işkencenin yasaklanması.

4- Tüm siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve aile alanlarında kadın ve erkek haklarının tam eşitliğinin derhal ilan edilmesi. Cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerine ve yönelimlerine karşı ayrımcı tüm yasaların koşulsuz olarak yürürlükten kaldırılması. Gökkuşağı “LGBTQ+” topluluğunun tanınması. Tüm cinsiyet kimlikleri ve yönelimlerinin suç olmaktan çıkarılması. Kadınların kendi bedenlerini ve geleceklerini kontrol etme haklarına koşulsuz sadakat ve ataerkil kontrolün uygulanmasının engellenmesi. 

5- Din, insanların özel alanıdır ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yasa ve düzenlemelerde yer almamalıdır.

6- İş güvenliği, istihdam güvencesi ve işçilerin, öğretmenlerin, büro çalışanlarının ve tüm çalışan ve emekli işçilerin ücretlerinin, onların bağımsız ve ülke çapındaki örgütlerinin seçilmiş temsilcilerinin katılımı, müdahalesi ve mutabakatı ile derhal artırılması.

7- Milliyet ya da din temelinde ayrımcılık yapan yasaların ve görüşlerin yürürlükten kaldırılması. Ülkenin her yerinde kültür ve sanatın gelişmesi için devlet olanaklarının adil ve eşit dağılımı için uygun destek altyapısının oluşturulması ve toplumumuzda yaygın olarak konuşulan tüm dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi için gerekli ve eşit olanakların yaratılması.

8- Tüm baskı araçlarının ilgası. Hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması. Yerel ve ulusal konseyler aracılığıyla halkın ülke işlerinin yürütülmesine doğrudan ve kalıcı bir şekilde müdahale edebilmesi. Herhangi bir noktada seçmenler tarafından herhangi bir hükümet ve hükümet dışı görevlinin görevden alınması seçmenlerin temel haklarından biri olmalıdır.

9- İran halkının mülkünü ve toplumsal zenginliğini doğrudan soyan veya devlet rantını [devlet tarafından verilen ekonomik fırsatların tekelleştirilmesi] yağmalamak için kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile hükümet, kamu ve özel kuruluşların mülklerinin kamulaştırılması. Bu kamulaştırmalardan elde edilen servet derhal eğitim sisteminin modernleştirilmesi ve yeniden inşası, emeklilik fonları, çevre ve gerek İslam Cumhuriyeti gerekse [Pehlevi] monarşisi dönemlerinde mahrum bırakılan ve daha az imkana sahip olan bölgelerin ve halk kesimlerinin ihtiyaçları için harcanmalıdır.

10- Çevrenin tahrip edilmesine son verilmesi. Geçtiğimiz yüz yıl boyunca tahrip edilen çevresel altyapıların yeniden canlandırılması için temel politikaların uygulanması. Meralar, sahiller, ormanlar ve dağ yamaçları gibi doğal bölgelerin müşterek alanlara dönüştürülmesi. Bunlar özelleştirme adı altında halkın elinden alınmış doğal alanlardır.

11- Çocuk işçiliğinin yasaklanması. Ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın çocukların yaşam ihtiyaçlarının ve eğitimlerinin sağlanması. İşsizlik sigortası yoluyla kamu refahının sağlanması, çalışabilecek yaşta olan ve çalışamayacak durumda olan tüm bireyler için güçlü bir sosyal güvence oluşturulması. Eğitim ve sağlık hizmetleri herkes için parasız olmalıdır.

12- Adalet, karşılıklı saygı, nükleer silahlara erişimin yasaklanması ve dünya barışını yaratma çabalarının desteklenmesi temelinde tüm ülkelerle uluslararası ilişkilerin en üst düzeyde normalleştirilmesi.

Bizler, yukarıdaki asgari taleplerin, mevcut ve potansiyel yeraltı zenginliklerinin varlığı, bilinçli ve yetenekli bir halkın olması, mutlu, özgür ve rahat bir yaşama sahip olmak için çok motive olmuş bir gençlik ve gençler kuşağının varlığı göz önüne alındığında, derhal gerçekleştirilebilir ve uygulanabilir olduğuna inanıyoruz.

Yukarıdaki talepler, aşağıda imzası bulunanların taleplerinin genel çerçevesini oluşturmaktadır.  Mücadelenin ve dayanışmanın devamıyla bunları daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

İmzacılar:

İran Öğretmen Loncaları Koordinasyon Konseyi

İran Özgür İşçiler Birliği

Müttefik Öğrencilerin Üniversite Öğrenci Örgütleri Birliği

İnsan Hakları Savunucuları Merkezi

Haft Tapeh Şeker Kamışı İşçileri Sendikası

Direnişçi Petrokimya Taşeron İşçileri Konseyi

İranlı Öğretmenler Evi

Bidarzani (Feminist Web Sitesi)

İranlı Kadınların Sesi

Ahvaz Ulusal Çelik Grubu İşçilerinin Bağımsız Sesi

İşçi Haklarının Savunucuları Birliği

Kirmanşah Elektrik ve Çelik İşçileri Birliği

İşçi Örgütlerinin Kurulmasına Destek için Koordinasyon Komitesi

Emekliler Birliği

İranlı Emekliler Konseyi

İlerici Üniversite Öğrencileri Örgütü

İran Özgür Düşünen Lise Öğrencileri Konseyi

Alborz Eyaleti Ressamlar Sendikası

İran’da İşçi Örgütleri Oluşturma Komitesi

Sosyal Güvenlik İdaresi Emekliler Konseyi

Yorumlar kapalıdır.