Uluslararası örgütlerden ve farklı ülkelerdeki lider, aydın ve temsilcilerden Arjantin’deki Sol Cephe’ye destek

Arjantin’de 27 Ekim’de gerçekleşecek genel seçimler öncesi, farklı ülkelerden yüzlerce örgüt, aydın ve mücadele lideri devrimci bir seçim ittifakı olan İşçilerin Solu Cephesi – Birlik (FIT-U)’i destekleyen bir bildiri yayımladı.

Bu bildirgeyi imzalayan bizler; dünyanın dört bir yanında sermaye hükümetlerine, bankalara, büyük toprak sahiplerine ve emperyalist saldırılara karşı mücadele eden aydınlar, işçi hareketi, gençlik, demokratik haklar, kadın ve LGBTİ hareketi önderleri ve temsilcileriyiz.

Bu bildirgeyle Sol Cephe-Birlik (FIT-Unidad)’in program ve seçim listelerine olan desteğimizi kamuoyuna duyuruyor ve 27 Ekim’de Arjantin’de gerçekleşecek seçimlerde patron partilerinin karşısında duran yegâne sosyalist ve emek yanlısı siyasi alternatif olan Sol Cephe-Birlik’e oy çağrısında bulunuyoruz.  

Macri hükümetinin 11 Ağustos’ta gerçekleşen ön seçimlerde yaşadığı ağır yenilgi, işçi ve emekçilerin çoğunluğunun hükümet ve IMF’nin dayattığı ve Donald Trump tarafından desteklenen kemer sıkma planının açıkça karşısında olduğunu ortaya koydu. Ancak bu seçim, son dört yıldır Macri hükümetinin ayakta kalmasını sağlayan milletvekilleri, senatörler ve valiler de dâhil olmak üzere Peronizm’in çeşitli kanatlarını birleştiren bir ittifak olan Herkesin Cephesi (Frente de Todos)’nden Alberto Fernandez’in zaferiyle sonuçlandı. Bu ittifaka, hükümet ve patronların kemer sıkma politikalarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları “sosyal barışı” garanti eden CTA ve CGT sendikal bürokrasileri de dâhil. Ön seçimin emperyalizmin, piyasaların ve IMF’nin tercih ettiği aday olan Macri’nin aleyhine sonuçlanmasıyla kriz yeni bir aşamaya yükseldi: yeni devalüasyonlar ve spekülatif ataklar emekçilerin içinde bulunduğu sefaleti derinleştirirken, sermaye kaçışları hızlandı.

Macri hükümetinin artık sona erdiğini söyleyebiliriz, ama Macri giderken arkasında bir ekonomik kriz ve ülkenin uluslararası finansal sermayeye daha çok boyun eğmesine neden olan düzmece, gayrı meşru bir dış borç bırakıyor. Yeni devlet başkanı olmaya hazırlanan Fernandez ise bu borcu ödemeye şimdiden söz verdi ki, bu işçi ve emekçi kesimlerine daha fazla kemer sıkma dayatılması anlamına geliyor. Fernandez bir yandan da işçi hareketinin elini kolunu bağlayarak krizin faturasını işçi ve emekçilere kesebilmek için ulusal burjuvazi ve sendikal bürokrasi ile bir “sosyal anlaşma” hazırlığı içerisinde.

Yeni binyılın ilk yirmi yılı sona ererken, uluslararası duruma emperyalist kapitalist sistemin krizinin damga vurduğunu görüyoruz: Söz konusu sistemin çürümesi hem emperyalist hem de yarı sömürge ve sömürge ülkelerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkelerin çoğunda keskin bir sosyal kutuplaşma mevcut: Bir yandan dünyanın her kıtasında yüz milyonlarca insanın yaşam koşullarını hedef alan bir emperyalist ekonomik saldırı var; diğer yandan her yerde bu saldırıya işçilerin, kadınların ve gençlerin, haliyle her ülkede aynı düzeyde olmasa da, kitlesel mücadeleleriyle kuvvetli yanıtlar verdiğini görüyoruz. Ayrıca geleneksel partilerin krizinin bir sonucu ve bu kitlesel hareketlerin tam karşıtı olarak, aşırı sağcı, yabancı düşmanı ve ırkçı partilerin yeniden yükselişi söz konusu.

Donald Trump başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri ise Arjantin’deki Macri veya Brezilya’daki Bolsonaro gibi sağcı yönetimlerle ortaklık içerisinde Latin Amerika’ya yönelik hamlelerini hızlandırdı. Ancak bu yönelim dünyanın bu bölgesindeki toplumsal güç ilişkileri nedeniyle belirli sınırlarla karşılaşıyor.

2007/08’de patlak veren dünya kapitalist krizinden on yıl sonra, yeni bir uluslararası resesyonun arifesindeyiz. Küresel kriz ve onun getirdiği ekonomik saldırı ile birlikte, nüfusun geniş kesimlerinin yaşam koşulları gittikçe kötüleşirken, servet bir avuç zengin insanın elinde yoğunlaşıyor. Bu olgu, hem emperyalist yağmanın derinleşmesine hem de emperyalistler arası çatışmalara yönelik eğilimi güçlendirip hızlandırıyor.

Kapitalist sistem, krizini aşmak ve büyük çokuluslu şirketlerin kârlarını artırmak için, işçi sınıfının haklarına ve demokratik haklara saldırıyor; emperyalist savaşlar ve ulusların ezilmesi kanalıyla etnik ve dini katliamları ve silahlı müdahaleleri tetikliyor; gezegendeki çevresel tahribatı hızlandırıyor; cinsiyetçi, homofobik, milliyetçi, dini ve otoriter liderleri iktidara taşıyor. 1989/91 yıllarında SSCB’nin çöküşünden sonra tartışılmaz ilan edilen “piyasanın ve neoliberalizmin zaferi, tarihin ve sınıf mücadelesinin sonu” gibi tezler 2007/8 kriziyle beraber ortadan kalktı. Bugün, söz konusu krizden 10 yıl sonra, kapitalistler bizi artan hızla yeni bir felakete sürüklüyor.

Arap Baharı, Cezayir ve Sudan gibi ayaklanmalar, Fransa’daki sarı yelekler isyanı ve daha yakın zamanda Porto Riko’da Rosello hükümetini deviren kitle seferberlikleri, önümüzdeki dönemde sınıf savaşlarının genişleyeceğine ve sertleşeceğine delalet ediyor. Siyasi düzlemde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gençlerin çoğunluğunun sosyalizme karşı olumlu bir tavrı olması, yaklaşan döneme dair önemli bir işaret. Bu savaşlarda işçiler, sömürülenler, gençlik hareketleri ve mücadeleci kadınların aynı zamanda, patronlar ve kapitalist devletlerle işbirliği yapan bürokratik ve reformist liderliklere de meydan okuması gerekecektir.

2008 krizinin sonuçları ve neoliberalizm savunucusu olan partilerin çöküşü nedeniyle, geleneksel sosyal demokrasinin solunda, Yunanistan’da Syriza veya İspanyol Devleti’nde Podemos gibi çeşitli partiler ortaya çıktı: Söz konusu partiler, her ne kadar başlangıçta kitlelerin öfkesini ve radikalleşmesini yansıtsalar da, işçiler için kapitalist devletler çerçevesinde bir çözümün mümkün olabileceği yanılsamasını beslediler. Ancak bu yanılsama uzun sürmedi. Kemer sıkma karşıtı bir hükümet sözü veren Syriza nihayetinde Troyka’nın planlarının seri uygulayıcısı haline geldi ve böylelikle sağın iktidara geri dönüşüne giden yolu açtı. İspanyol Devleti’ndeki Podemos ise PSOE ile koalisyon müzakereleri içinde. Bu merkez sol güçlerin başarısızlığı, Avrupa Birliği üyesi devletlerin eski kıtanın emekçi kitlelerine ilerici bir çözüm sunmaktaki genel başarısızlığı bağlamında anlaşılmalı. Bu nedenle, Avrupa’da sosyalistlerin birliğine yönelik stratejik mücadele yeniden aciliyet kazanıyor.

Chavez/Maduro, Lula/Dilma, Kirchnerler, Evo Morales ve Correa gibi sözde “21. yüzyıl sosyalizmi”ni savunan Latin Amerika hükümetleri de işçiler için bir çözüm sunamadı; söz konusu hükümetler, Latin Amerika’nın birliğini sağlama, kıtadaki ülkeleri emperyalizmin boyunduruğundan kurtarma ve ülkelerindeki üretici güçleri geliştirme konusunda başarısızlığa uğradılar. Onların savunduğu sınıf işbirliği politikasına karşı bizler, işçi sınıfının sermayeye ve onun devletlerine karşı kavgasını ve Latin Amerika’da sosyalist birlik için mücadeleyi yükseltiyoruz. Bu nedenle, işçi sınıfının siyasal bağımsızlığı için, sermaye ile mücadelede kıtanın ve dünyanın tüm sömürülen ve ezilenlerinin birliği için ve işçi hükümetleri için mücadele eden, sol, antikapitalist, emekçi ve sosyalist bir alternatifi güçlendirmek hiç olmadığı kadar acil bir görevdir.

Bağımsız bir krizden çıkış perspektifini güçlendirmek adına son derece olumlu bir gelişme olan Sol Cephe-Birlik’te vücut bulan birlik, program düzeyinde, krizin bedelini kapitalistlerin ve bankacıların ödemesi için dış borcun ödenmemesini, IMF’den kopuşu, bankalar ve dış ticaretin kamulaştırılmasını, ve de emekçilerin sosyalist hükümeti için mücadeleyi savunuyor. Sol Cephe-Birlik kendini, günümüzde aslen burjuva partilerin baskın olduğu, önemli seçim mücadelesine müdahaleyle sınırlamıyor; aynı zamanda, sermayenin ve onun hükümetlerinin kitlelere yönelik savaş planına karşı, hem çalışan hem işsiz işçilerin mücadelesini aktif olarak destekliyor ve başını çekiyor, ve de 36 saatlik aktif bir genel grev ve mücadele planını savunuyor.

Yaklaşan seçimde Nicolas Del Caño’nun başkan, Romina Del Plá’nın başkan yardımcısı adaylığını destekliyoruz; ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde Sosyalist Emekçiler Partisi (PTS), İşçi Partisi (PO), Sosyalist Sol (IS) ve Sosyalist İşçi Hareketi (MST) adaylarının hepsine destek veriyoruz: İşçi sınıfının, kadınların ve gençlerin çıkarlarını savunan yegâne ittifak budur.

İmzacı örgütler ve şahsiyetler:

İşçi Demokrasisi Partisi (Türkiye)

Sosyalist Emekçiler Partisi (Türkiye)

Devrimci İşçi Partisi (Türkiye)

Suriye Demokratik Sol Partisi

Nusrettin Maçin, HDP Urfa milletvekili

Oktay Çelik, İşçi Demokrasisi Partisi Genel Başkanı

Cevahir Efe Akçelik TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Görkem Duru, Gazete Nisan Editörü

Atakan Çiftçi Eğitim-Sen İşyeri Temsilcisi

Luta Socialista/PSOL, sección simpatizante de la UIT-CI (Brasil)

Construção Socialista/PSOL (Brasil)

Alternativa Socialista  (Brasil)

Unidos Pra Lutar/CSP. Conlutas. Tendência Sindical (Brasil)

Coletivo Feminista Marielle Vive! (Brasil)

Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT, miembro de la FT-CI) (Brasil)

Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), UIT-CI  (Brasil)

Socialist Core (EE. UU.)

Central Ohio Revolutionary Socialists (EE. UU.)

Denver Communists (EE.UU.)

International Socialist Collective – Boulder (EE. UU.)

Comité Editorial de Left Voice (publicación de la FT en EEUU)

Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR, miembro de la FT-CI) (Chile)

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) UIT-CI (Chile)

Partido Socialismo y Libertad (PSL) UIT-CI (Venezuela)

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS, miembro de la FT-CI) (Venezuela)

ourant Communiste Révolutionnaire (CCR) que forma parte del NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) (FT-CI / Francia)

Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO, miembro de la FT-CI) (Alemania)

Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) (Bolivia, miembro de la FT-CI)

Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador (ARPT) UIT-CI  (Bolivia)

Comité Obrero (Nicaragua)

Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR, organización simpatizante FT-CI) (Italia)

Grupo Vilcapaza (Perú)

Comité Editorial La Abeja (Lima-Perú)

Corriente Socialista de las y los Trabajadores (Organización simpatizante FT-CI / Perú)

Uníos en la lucha – UIT-CI  (Perú)

Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS, miembro de la FT-CI) (México)

Movimiento al Socialismo (MAS) UIT-CI (México)

Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT, miembro de la FT-CI) (Estado Español)

Lucha Internacionalista (LI), UIT-CI (Estado Español)

Alternativa Socialista – UIT-CI (Colombia)

Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS, miembro de la FT-CI) (Uruguay)

Organización Socialista (Organización simpatizante FT-CI / Costa Rica)

Propuesta Socialista – UIT-CI (Panamá)

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) sección simpatizante de la UIT-CI, (República Dominicana)

Partido Democrático de Izquierda – (Siria)

Manuel Aguilar Mora, Liga de Unidad Socialista (México)

Alex Callinicos (Gran Bretaña)

Nathalie Artaud – Lutte Ouvrière (Francia)

Armonie Bordes – Lutte Ouvrière (Francia)

Joao Batista Araujo “Babá”, concejal en Rio de Janeiro, dirigente de la CST (Corriente Socialista de los Trabajadores) en el  PSOL (Brasil);

Pedro Rosa, dirigente del Sintuff y la Fasubra (Federación trabajadores de las Universidades, Rosi Messias , dirigente de la CST/PSOL (Brasil)

Humberto Balderrama, dirección nacional del Partido de los Trabajadores. (Bolivia)

Louis Proyect, editorial board member of Counterpunch Magazine (EE. UU.)

Julia Wallance, rank-and-file member of SEIU 721, organizer against police brutality and for Black and Brown Unity (EE. UU.)

Amado Quispe, dirección nacional del Partido de los Trabajadores, trabajador de salud (Bolivia)

Orlando Chirino, Coordinador Nacional de la corriente sindical CCURA, ex candidato a presidente del PSL(Partido Socialismo y Libertad) (Venzuela)

José Bodas, Secretario General de la FUTPV (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela) (Venzuela)

Alejandro Galvez Cancino – Profesor Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco (México)

José Rodríguez y el Movimiento Solidario Sindical de Puerto Rico

Jérôme Lefaure. Secrétaire général de la section CGT du Musée National Magnin de Dijon (Francia)

Pakistan Trade Union Defence Campaign – PTUDC (Pakistán)

Wladimir Susanj. Secrétaire général du Syndicat des Archives de France CGT, élu au Bureau National de la CGT-Culture, élu au Comité Technique du ministère de la Culture (Francia)

Linda Ávila, Liga de Unidad Socialista (México)

Ismael Contreras Plata, Liga de Unidad Socialista (México)

Alberto Fernández Escalante, Liga de Unidad Socialista (México)

Jaime González Vargas, Liga de Unidad Socialista (México)

José Juan Grijalva, Liga de Unidad Socialista (México)

María Guadalupe Hernández Bravo, Liga de Unidad Socialista (México)

Luna Marianelly Hernández Ricardez, Liga de Unidad Socialista (México)

Nelly Hernández Ricardez, Liga de Unidad Socialista (México)

Alex Fernandes. Coordenador Geral do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo (Brasil)

Roberto Rutigliano, músico radicado en Brasil, fundador y militante de la organización Tribuna Classista Rio de Janeiro (Brasil).

Wellington Luiz Cabral. Direção do Sindicato dos Quimicos de São José dos Campos e Região. SP e da Executiva da FETQUIM/SP (Brasil)

Oskar Fischer, sociólogo, Organización Revolucionaria Internacionalista (Alemania)

Stefan Schneider, politólogo, Organización Revolucionaria Internacionalista (Alemania)

Lilly Schön, economista, Pan y Rosas (“Brot und Rosen”) (Alemania)

Narges Nassimi, Pan y Rosas (“Brot und Rosen”) (Alemania)

Alexandre Roldan. Direção do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo (Brasil)

Angélica Mamani, presidente Centro de Estudiantes, Unidad Educativa Victor Paz Estenssoro de La Paz (Bolivia)

Eliseo Mamani, profesor rural, miembro de la Ejecutiva de FEJUVE (Federación Juntas Vecinales) de El Alto (Bolivia)

Sulem Estrada – maestra de secundaria Sección X y ex candidata anticapitalista (México)

Miriam Hernandez – Trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex candidata anticapitalista (México)

Pablo Oprinari – Sociologo UNAM y Coordinador revista Ideas de Izquierda México

Jesús Bernardo Choque, obrero fabril de Aceites Fino, ex dirigente Federación Departamental de Fabriles, miembro del Partido de los Trabajadores (Bolivia)

Isabel Jiménez, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores (Bolivia)

Bárbara Brito – ex vicepresidenta Fech – Pan y Rosas – Partido de Trabajadores Revolucionarios (Chile)

Dauno Tótoro – licenciado en historia – ex candidato a diputado D10 – dirigente Partido de Trabajadores Revolucionarios (Chile)

Lester Calderón, presidente Sindicato 1 Orica, director Constramet (Chile)

Antonio Páez, dirigente Sindicato Starbucks, PTR

Gabriel Bagundo, profesor Facultad Ciencias Políticas y Sociales – UNAM. (México)

Miguel Lamas, periodista revista Correspondencia Internacional, Cochabamba. (Bolivia)

Jerónimo Hollman, delegado estudiantil al CEUB, Vanguardia Estudiantil Tecnología UMSS. (Bolivia)

Aimo Tügel, miembro del comité general de empresa de la empresa de tráfico de cercanias BVG, grupo sindical de base “ver.di aktiv” (Alemania)

Yunus Özgür, referente de la huelga de los trabajadores estudiantiles TVStud, agrupación estudiantil anticapitalista “organize:strike” (Alemania)

Benjamin Ruß, activista anti-represión, Juventud Marxista Múnich (Alemania)

Ezra Brain, Artist (EE. UU.)

Tatiana Cozzarelli, Socialist Feminist Working Group, DSA NYC (EE. UU.)

Juan Cruz Ferre, editor of Left Voice (EE. UU.)

Ben Fredericks, Uber driver and member of New York Taxi Workers Alliance (EE. UU.)

James Dennis Hoff, Assistant Professor of English, CUNY (EE. UU.)

Jorge de La Rocha, maestro, dirigente nacional PT. (Bolivia)

Carlos De La Rocha, maestro, agrupación Rebelión magisterio. (Bolivia)

Amado Quispe, trabajador salud pública, dirigente nacional Partido de los Trabajadores.  (Bolivia)

Santiago Lupe, historiador, portavoz de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras – CRT (Barcelona)

Lucía Nistal, investigadora en Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), integrante de la plataforma Referéndum UAM y portavoz de CRT (Madrid)

Verónica Landa, portavoz de Pan y Rosas (Barcelona)

Josefina L. Martínez, periodista e historiadora, editora de Contrapunto (Madrid)

Cynthia Lub, doctora en Historia, editora de IzquierdaDiario.es (Barcelona)

Elio Aduviri, secretario de conflictos SITRASABSA (Bolivia)

Carlos Cornejo, delegado estudiantil Derecho Octubre (Bolivia)

Cacho Mancilla, Partido de los Trabajadores, dirigente jubilado. Alain Rivera, abogado Oficina Jurídica de los Trabajadores. (Bolivia)

Robert Ducrot. Secrétaire national du Syndicat des Archives de France CGT, élu au Bureau National de la CGT-Culture, élu à la Commission Administrative Paritaire des techniciens accueil-surveillance-magasinage du ministère de la Culture (Francia).

Cristiano Idaigoro Leite. Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região/São Paulo (Brasil)

Alejandra Sepulveda, Flora Eco y Ameyalli Mancilla, trabajadoras en lucha despedidas del DIF CdMx  e impulsoras de la campaña Queremostrabajodigno (México)

Mario Caballero – Movimiento de los Trabajadores Socialistas (México)

Davi Paulo de Souza Junior. Presidente do PSOL Jacareí, Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região/São Paulo (Brasil)

Pamela Henríquez. Presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancario y Afines (Chile)

Baran Doğan. Chairperson of TORES- Tourism, Hotel, Restaurant,  Entertainment facilities and Sport Workers Union (Turquía)

Erol Soğancı. Central Executive Committee member of Union of Energy and Power Plant Workers (Turquía)

Ariane Fischer, educator (EE. UU.)

Nathaniel Flakin, historian (EE. UU.)

William Lewis, hotel worker (EE. UU.)

Isabelle Foucher. Trésorière du Syndicat des Archives de France CGT, élue à la Commission Exécutive de la CGT-Culture, élue à la Commission Administrative Paritaire des documentalistes du ministère de la Culture (Francia)

Julie Charmoillaux. Secrétaire de la section CGT de la direction régionales des affaires Culturelles Rhônes-Auvergne, élue à la Commission Exécutive du Syndicat Général de l’Archéologie CGT (Francia).

Catherine Noury. Secrétaire du syndicat CGT du Château de Versailles, élue à la Commission Administrative Paritaire des secrétaires de documentation du ministère de la Culture), élue au Comité National d’Action Sociale du ministère de la Culture (Francia).

Marcello Ferreira dos Santos “Pablito” – Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Brasil)

Adriano Brant Favarin – Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Brasil)

Claudionor Brandão – Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Brasil)

Barbara Della Torre – Diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Brasil)

Patrícia Sayuri Tanabe – Diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo (Brasil)

Fernanda Peluci – diretora eleita do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022) (Brasil)

Rodrigo Tufão – diretor eleito do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022) (Brasil)

Francielton Bananeira Reis – diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022) (Brasil)

Marília Cristina Ferreira – diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022) (Brasil)

Felipe Guarnieri – diretor da Federação Nacional de Metroviários (Brasil)

Filipe Amorim – representante eleito na comissão de saúde dos metroviários de São Paulo (Brasil)

Néstor Labate. Dirigente del sindicato de trabajadores de SUPRA Caracas (Venezuela)

Universidad Diego Portales (Chile)

María Lohman, miembro directiva Asociación de Periodistas Cochabamba, Somossur. (Bolivia)

Maria Eugenia Guerrero, trabajadora Caja Nacional de Salud de Cochabamba, ex dirigente Central Obrera Departamental. (Bolivia)

Douglas Diniz dirigente de Luta Socialista – LS/PSOL. (Brasil)

Mario Pieri, Colectivo Militante (Uruguay)

Joseffe Cáceres, dirigenta Asociación de Funcionarios ANFUMCE (ex Pedagógico), Pan y Rosas (Chile)

Nicolás Bustamante, dirigente despedido Sindicato Interempresa FCAB, Partido de Trabajadores Revolucionarios (Chile)

Simón Bousquet, presidente Sindicato GAM (Chile)

Bartolo Lara, Cooperativas de Vivienda – Isabel Koifmann, sindicalista – (Uruguay)

Omar Menoni, sindicalista – Ernesto Herrera, Correspondencia de Prensa – (Uruguay)

Alberto Boga, Militantes Guevaristas – Rebeca Riela, economista – Daniel Ceriotti, nutricionista. (Uruguay)

Daniel Libreros, Movimiento Ecosocialista (Colombia)

Ruben Navarro, Correspondencia de Prensa (Francia)

Carlinho. Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região-São Paulo (Brasil)

Luiz Eduardo Sanches. Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região/São Paulo (Brasil)

Pierre-Yves Chiron. Secrétaire général adjoint du Syndicat des Archives de France CGT, élu au Bureau National de la CGT-Culture, élu à la Commission Administrative Paritaire des adjoints techniques accueil-surveillance-magasinage du ministère de la Culture (Francia)

Diego Lotito, periodista, editor de IzquierdaDiario.es (Madrid)

Clara Mallo, portavoz de Pan y Rosas (Madrid)

Antoni Sesi, periodista, editor de EsquerraDiari.cat (Barcelona)

Asier Ubico, presidente del Comité de Empresa de Telepizza por CGT (Zaragoza)

Juan Carlos Arias Sanz, delegado por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

Joe Molina, ex trabajador despedido de Panrico y militante de CRT

Andrea Barberá Martínez, Teodora Giulia Chirila Null, Javier Hernández Tenorio, claustrales de la UAM y representantes estudiantiles en Junta de Filosofía y Letras de la UAM por “Revoluciona Tu Universidad” (Madrid)

Soledad Cuevas. Docente UNE-Sindicato Nacional Docente (Paraguay)

Anatoly Matveenko. Coordinador de SMOT (Bielorrusia)

Leonardo Esteves. Sindicato de trabajadores de la Universidad Simón Rodríguez (Venezuela)

Luiz Henrique de Barros. PSOL Taubaté-SP, Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região/São Paulo (Brasil)

Pamela Contreras, dirigenta Sindicato Winterhill, Pan y Rosas (Chile)

William Muñoz, presidente Sindicato Komatsu Reman (Chile)

María Isabel Martínez, dirigenta comunal Colegio de Profesores Lo Espejo (Chile)

Patricia Romo, presidenta del directorio comunal del Colegio de Profesores, Antofagasta (Chile)

Daniela Avilés docente reincorporada, Escuela Patricio Cariola, Antofagasta (Chile)

Romina Godoy, delegada Sindical de escuela patricia Cariola, Sindicato de Asistentes de Aula, Antofagasta (Chile)

Marcos Valério dos Santos. PSOL Caçapava-SP, Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e Região/São Paulo (Brasil)

Alexandre Lisboa. Direção Sindserv São Sebastião –SP (Brasil)

Pedro Wilson Porto. Cientista Político e Diretor de Formação Política do Sind. Professores da Rede Privada de Pernambuco (Brasil)

Josep Lluis del Alcázar. Delegado sindical de enseñanza pública. Dirigente de Lucha Internacionalista (LI), sección de la UIT-CI (Estado Español)

Cristina Mas. Delegada sindical de trabajadores de prensa. Integrante de LI (Estado Español)

Luis Carlos Gómez Pintado. Delegado sindical de trabajadores de AENA –Aeropuertos (Estado Español)

Marga Olalla. Delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona. Militante de LI (Estado Español)

Larissa Regina Ribeiro – representante eleito na comissão de saúde dos metroviários de São Paulo (Brasil)

Fabrício Emmerich – representante eleito na comissão de saúde dos metroviários de São Paulo (Brasil)

Gabriela Farrabras – representante eleito na comissão de saúde dos metroviários de São Paulo (Brasil)

Maira Machado – Diretora da APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Brasil)

Luciana Vizzotto – conselheira estadual da APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Brasil)

Tassia Arcênio – Representante sindical no Conselho Municipal de Educação de Contagem – Minas Gerais (Brasil)

Carolina Cacau – representante dos estudantes no Conselho Universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil)

Isa Santos – Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil)

Diana Assunção – pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores (Brasil)

Iuri Tonelo – Editor do Edições Iskra (Brasil)

Fidel Ernesto Narváez. Abogado autconvocado y exiliado (Nicaragua)

Nicolás Germanier. Coordinador de Alternativa Socialista (Paraguay)

Pedro Mercader. Delegado Sindical de enseñanza pública,militante de LI (Estado Español)

Miquel Blanch. Delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona (Estado Español)

  1. M. Esther del Alcázar. Delegada sindical de enseñanza pública, dirigente de LI (Estado Español)

Ranier Ríos, dirigente MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) (Chile)

Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los Trabajadores del Seguro Social de Panamá. (Panamá)

Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista (Panamá)

Alejandro Arias, portavoz agrupación Contracorriente (Madrid)

Lorien Matute, portavoz Sindicato de Estudiantes de Izquierdas-Contracorriente (Zaragoza)

Antonio Litov, Fotomovimiento (Barcelona)

Antonio Liz, historiador (Madrid)

Eduardo Nabal Aragón, crítico de cine (Burgos)

Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional, dirigente de Unidos en el Frente Amplio (Perú)

Jesús Torres Nuño, Presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente, Sociedad Cooperativa (México)

Leda Silva Victoria, Secretaria General de la Delegación D-III-52 de Educación Inicial, Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (México)

Kesia Moreno, delegada sindical asistente de aula, escuela Juan Pablo, Antofagasta (Chile)

Carla Ramírez, delegada gremial escuela Padre Patricio Cariola, Antofagasta (Chile)

Sergio Pinto delegado sindical Escuela E-77, Antofagasta(Chile)

Galia Aguilera delegada sindical Escuela España, Antofagasta (Chile)

Jaime Rodríguez. Presidente Sindicato Interempresa de Obreros Metalúrgicos Unidos (Chile)

Oscar Mandiola, delegado Sindicato interempresa de obreros metalúrgicos unidos (Chile)

Nathaly Flores, directora del Sindicato Nacional administradora norte Easy (Chile)

Juan Cortés, director del Sindicato Nacional administradora norte Easy (Chile)

Douglas Diniz. Executiva Nacional do PSOL (Brasil)

Gonzalo Gómez. Director de aporrea.org y miembro de la dirección de Marea Socialista (Venezuela)

Joaquín Araneda. Movimiento Anticapitalista (Chile)

Mick Armstrong. Alternativa Socialista (Australia)

Rubén Tzanoff. SOL Estado español. (Barcelona)

Juan Pablo Mena. SOL Estado español. (Banyoles)

Rodrigo Barbeito. SOL Estado español. (Valencia)

Diego Fernández Benito. SOL Estado español. (Valladolid)

Lautaro Gutiérrez Vázquez. SOL Estado español. (Madrid)

Flor Salgueiro Carral. SOL – Juntas y a la izquierda. (Barcelona)

Florencia Virjan. SOL – Juntas y a la izquierda (Barcelona)

Neida Porfírio de Oliveira. Conselho Geral do CPER. Membro do Diretório Nacional do PSOL (Brasil)

Enrique Gómez Delgado y Francisco Retama, Movimiento al Socialismo, Sección UIT-CI (México)

Genoveva Ramírez Fernández, profesora de la Sección X, CNTE-SNTE (México)

Orlando Chirino, Coordinador Nacional de la corriente sindical CCURA, ex candidato a presidente del PSL(Partido Socialismo y Libertad) (Venzuela)

José Bodas, Secretario General de la FUTPV (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela) (Venzuela)

Miguel Ángel Hernández,  Secretario General del PSL (Partido Socialismo y Libertad) (Venzuela)

Silvia Leticia. Coordenadora Geral do SINTEPP Belém-PA, Secretaria Executiva Nacional da CSP. Conlutas, e da Executiva Estadual do PSOL-PA. (Brasil)

Nancy Galvão. Executiva do PSOL São Paulo (Brasil)

Manuel Iraola. Direção Estadual do PSOL São Paulo (Brasil)

Neide Solimões. Coordenadora Geral do SINTSEP-PA e Direção Nacional da Condsef (Brasil)

Jimmy Gómez Rivera, activista de movimiento social (Nicaragua)

Gustavo Martínez. Integrante de la dirección de Marea Socialista (Venezuela)

Zuleika Matamoros. Delegada sindical de docentes, coordinadora de Juntas y a la Izquierda y miembro de la dirección de Marea Socialista (Venezuela)

Maura Gálvez Bernabé. Movimiento Anticapitalista y Juntas y a La Izquierda (Chile)

Maurício Matos. Direção da Federação Nacional dos Servidores dos Ministério Públicos (FENAMP) e Movimento Xingu Vivo para Sempre (Brasil)

Cássia  Ceres. Executiva do PSOL/Belém-Pará e Coletivo Feminista Marielle Vive! (Brasil)

Mari Andreia Oliveira de Andrade. Professora/Diretora Regional CPERS Cruz Alta (Brasil)

Érico Corrêa. Presidente do SINDICAIXA. Membro da Executiva Estadual do PSOL (Brasil)

Revolutionary Students Front – RSF (Pakistán)

Bismark Martinez, Artista Nicaragüense y activista social. Actor en grupo de teatro DRUGOS (Nicaragua)

Ayllu Duarte Acosta. Diretoria do SINDIMETRÔ (Brasil)

Jorge Cezar Gomes Maia. SEPE (Brasil)

Luis Henrique Chagas. Presidente do SINDIMETRÔ (Brasil)

Zarah  Trindade. Direção do PSOL/Belém- Pará e do Coletivo Feminstra Marielle Vive! (Brasil)

Eduardo Pimentel. Executiva do SINTSEP-PA. (Brasil)

Walmir Brit. Executiva do SINTSEP-PA. (Brasil)

Laerte. Executiva do SINTSEP-PA. (Brasil)

Marcos Solimões. Executiva do SINTSEP-PA. (Brasil)

Paulo Sérgio. Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP de Concórdia do Pará. (Brasil)

Erlen. Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP Salvaterra/PA (Brasil)

Reginaldo Reis. Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP Baião/PA (Brasil)

José Antônio (Toninho). Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP de Baião/PA. (Brasil)

Jacirene. Coordenação da Sub-Sede do SINTEPP Mde Baião/PA. (Brasil)

Pablo Muñoz, dirigente Sindicato Interempresa FCAB (Chile)

Sebastián Rojo, dirigente Sindicato Interempresa FCAB (Chile)

Francis Astudillo. dirigente Sindicato Interempresa FCAB (Chile)

Raúl Muñoz – dirigente FENATS Barros Luco Trudeau (Chile)

Alejandra Decap – vocera nacional agrupación Pan y Rosas (Chile)

Yamila Urrutia – agrupación Vencer ex Pedagógico (Chile)

Marcelo Diniz. Coordenação da Regional Metropolitana do SINTEPP (Brasil)

Aldemaro Sanoja. Marea Socialista Barinas (Venezuela)

Flávia Siqueira. Coordenação da Regional Metropolitana do SINTEPP (Brasil)

Miriam Sodré. Secretária Geral do SINTEPP BELÉM/Unidos Pra Lutar – PA (Brasil)

Carlos Alberto. Coordenador de Finanças do SINTEPP BELÉM/Unidos Pra Lutar – PA (Brasil)

Joelma Souza. Coordenação de Cultura e Lazer do SINTEPP BELÉM (Brasil)

Érica Reis. Direção da Sub-Sede do SINDSAÚDE Baião-PA (Brasil)

Dulcideia Palheta. Direção da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia (ADUFRA). (Brasil)

Angelo Balbino. Executiva Regional do PSOL-DF (Brasil)

Juliana de Freitas. Oposição SIMPRO –DF (Brasil)

Suzete Chaffin. Coletivo Feminista Marielle Vive! (Brasil)

Paulina Espíndola. Vocera de Sesegen y Mujeres Organizadas de la  Facultad de Comunicación y Letras, Edgar Mendoza. Marea Socialista portuguesa (Venezuela)

Julieta Lui. Coordenação da Sub – Sede da Apeoesp São Carlos/São Paulo (Brasil)

Mauricio Santos. Direção Estadual da Apeoesp/São Paulo (Brasil)

Sergio Brito. Coordenação da Sub-Sede da Apeoesp Taboão da Serra/São Paulo (Brasil)

Alexandre Pacheco. Diretório Municipal do PSOL Jacareí/SP (Brasil)

Emanuelly Nery. Diretório Municipal do PSOL de São José dos Campos/São Paulo (Brasil)

Gilberto Silvério. Presidente do PSOL São José dos Campos /São Paulo (Brasil)

Whirmelys Villalobos. Periodista. Juntas y a la izquierda (Venezuela)

Laura Jaén Martínez. SOL – Juntas y a la izquierda (Murcia)

Isabel Ruíz López. SOL – Juntas y a la izquierda (Murcia)

Laura Candela Uría. SOL – Juntas y a la izquierda (Murcia)

Jane Neves. Vice-presidente do Sintect-AM (Brasil)

Izabel Firmino. Executiva do SINTUFF/RJ (Brasil)

Sandra Guizan. Direção do SINTUFF/RJ (Brasil)

Vera Coimbra. Coletivo Feminista Marielle Vive! (Brasil)

Andrea Solimões. Unidos Pra Lutar – Tendência Sindical (Brasil)

Brites. PSOL Caraguatatuba – São Paulo (Brasil)

Eduardo Rodrigues. Comitê de Mobilização e Luta do IFPA (Brasil)

Terezinha Bullé. Professora/CPERS/Membro do Diretório Estadual do PSOL (Brasil)

Maira Farias. Professora/CPERS/Membro da Executiva Estadual do PSOL  (Brasil)

Marli Aparecida Souza. Funcionária de Escola/Diretora Regional CPERS – Osório (Brasil)

Maria Norma Dumer. Professora/ Conselho Fiscal do CPERS (Brasil)

Natalia Mesías. Presidenta del sindicato Clínica UDD (Chile)

Maria de Fátima Contreira. Professora/Diretora Regional CPERS – São Borj (Brasil)

Ândria Wasiuk. Estudante/ENFRENTE (Brasil)

Angélica Bruch. Coletivo Feminista “Marielle Vive” (Brasil)

Danubio Trujillo. Rumbo Socialista. Militante de COFE (Uruguay)

Sandra Patricia Fernández Araújo. Militante del SUINAU (Uruguay)

Adrián Dourrom. Rumbo Socialista. Militante del Sunca (Uruguay)

Jimena Peralta. Rumbo Socialista (Uruguay)

Cristina Matinson. Militante de COFE Rumbo Socialista (Uruguay)

Analia Barceló. Rumbo Socialista. Militante de COFE (Uruguay)

Gabriel Malaespina. Rumbo Socialista. Militante de COFE (Uruguay)

Antonio Gilberto dos Santos Sanches. Diretoria do SINDIMETRÔ (Brasil)

Camila Palomo Debesaitys. Vice-presidente do SINDIMETRÔ (Brasil)

Claire Maria Moraes Amaral. Professora – Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Claudia da Silva Marisco. Diretora do Núcleo do CPERS – Cruz Alta (Brasil)

Yunesky Carrero. Juntas y a la Izquierda (Venezuela)

Jorge Estrella. Reagrupamiento Izquierda Ecuatoriana (Ecuador)

Clemar Maria Trindade. Coletivo Feminista “Marielle Vive” (Brasil)

Elizabeth dos Santos Braga. Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Elizandra Dullius. Estudante/ENFRENTE (Brasil)

Adriana Aquino. Coordinadora de Juntas y a la Izquierda. (Paraguay)

Eloá Damascena da Silva. Suplente Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Gentil Lovatel. Diretor SINDICAIXA (Brasil)

Henrique Luis Frozza. Diretoria do SINDIMETRÔ (Brasil)

Inês Goreti. Servidora Pública Estadual/SINDICAIXA (Brasil)

Karina Fischer. Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Kenyireth Rebolledo. Juntas y a la Izquierda (Venezuela)

Kelin Daroz. Dirigente do Coletivo Feminista “Marielle Vive” (Brasil)

Laura Vieira Marques. Dirigente do Coletivo Feminista “Marielle Vive” (Brasil)

Ludimilla Alves Fagundes. Setorial de Mulheres do PSOL (Brasil)

Luiz Henrique Valente Sanches. Vigilante – Dirigente da CS (Brasil)

Luzia Regina Herrmann. Professora – Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Márcia da Silva Rolim. Estudante/ENFRENTE – Setorial de Mulheres do PSOL (Brasil)

Güneş Gümüş. SEP Party Chairperson (Turquía)

V.Umut Arslan. Dirección Nacional del SEP (Turquía)

Derya Koca.  Dirección Nacional del SEP  (Turquía)

Engin Kara.  Dirección Nacional del SEP  (Turquía)

Gökçe Şentürk.  Dirección Nacional del SEP  (Turquía)

Emre Güntekin. Editor of sosyalistgundem (Turquía)

Emrecan Konyalı. Chairperson of Marxist Student Association Federation (Turquía)

Márcia de Medeiros Barilli. Suplente Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Márcia Soledade. Setorial de Mulheres do PSOL  (Brasil)

Maria Aparecida Prado. Funcionária de Escola/Suplente Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Maikell Rebolledo. Abogado laboral (Venezuela)

Javier bia.  Rumbo Socialista. Militante de COFE (Uruguay)

Maximiliano Ramos. Rumbo Socialista. Militante de AFFUR (Uruguay)

Federico Martínez. Rumbo Socialista. Militante de ADUR (Uruguay)

Jorge Rodríguez. Militante del SUINAU (Uruguay)

Maria da Glória Sampaio. Diretora do Sindicaixa      (Brasil)

Marilene Carvalho S. Rodrigues. Diretora do Sindicaixa (Brasil)

Marivete Morais de Melo. Funcionária de Escola/Suplente Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Miguel Gustavo Corrêa Chagas. Secretário Geral SINDICAIXA (Brasil)

Norma dos Santos Machado. Professora/Conselho Geral do CPERS (Brasil)

Odilon Carrion Esmério. Diretor SINDICAIXA (Brasil)

Olavo Vivian Marques. Vigilante (Brasil)

Pedro Moacir Abrianos  Moreira. Diretor Regional do CPERS – São Gabriel (Brasil)

Rejane Maria de Araújo. Diretora do Sindicaixa (Brasil)

Ronny Reyes. Abogado laboral (Venezuela)

Silvina Rodríguez.  Rumbo Socialista.  Ambientalista (Uruguay)

Alejandro Tasistro. Rumbo Socialista (Uruguay)

Guedeche Khaled. Profesor de Investigación Universitaria (Argelia)

Luis Gonzalo Torcoletti. SOL Estado español (Palma de Mallorca)

Noelia Carina López. SOL Estado español (Barcelona)

Pía Celeste Villafañe Batica. SOL Estado español (Barcelona)

Diego Arcos Espinosa. Casa de argentinos en Barcelona. (Estado español)

Rosana Grigoletto. Diretora do Núcleo do CPERS – Osório (Brasil)

Virgínia Corrêa da Silva. Diretora do Sindicaixa (Brasil)

Vivian Zamboni. Professora/Direção da CS (Brasil)

Zila Farias. Setorial de Mulheres do PSOL (Brasil)

Anália Timóteo. Merendeira (Diretora do SEPE/Regional IV) (Brasil) 

Maria Oliveira da Penha. Professora. Diretora do SEPE Central  (Brasil)

Rayssa Pereira. Militante do ENFRENTE (Brasil)

Thaianne de Souza. Estudante da UNIRIO. Coletivo Feminista “Marielle Vive” (Brasil)

Lucas Tiné. Musico e pré-candidato / PSOL Recife (Brasil)

Jacqueline quintana Muñoz. Académica depto de trabajo social universidad de Atacama (Chile)

Xavi Valverde. CUP-L’Hospitalet. Integrante observatorio plurinacional en defensa de los salares (Estado español)

Pacheco Sánchez Carlos Iván. Profesor Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

Thiago Carvalho. Presidente PSOL Recife (Brasil)

Márcio Santos. Ator e Diretor de Teatro (Brasil)

Luiz Felipe Sena. Cineasta (Brasil)

Robeyoncé Lima. Co-deputada Juntas / Pernambuco (Brasil)

Ivanenko Tatyana. Activista de SMOT (Bielorrusia)

Vasily Letyaga. Activista SMOT (Bielorrusia)

Vicent Birich. Activista de SMOT (Bielorrusia)

Marat Matveenko. Activista SMOT (Bielorrusia)

Kirill Zhamoidin. Activista SMOT (Bielorrusia)

Roman Yaroshenya. Activista del Sindicato Independiente Bielorruso. Salihorsk. (Bielorrusia)

Fabiola del Carmen Tercero Castro- Periodista Feminista (Nicaragua)

Andrei Nestruev. Movimiento Socialista Ruso

Natália Alexandre – Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil)

Luisa Matos – Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil)

Samyr Rangel – Centro Acadêmico de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Brasil)

Javo Ferreira, Liga Obrera Revolucionaria (Bolivia).

Violeta Tamayo, Pan y Rosas (Bolivia)

Simone Ishibashi – Associação de Pós Graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

Luno dos Santos – Coordenador do Centro Acadêmico Dionísio, Teatro/UFRGS (Brasil)

Ana Pessoto – Coordenadora do Centro Acadêmico Dionísio, Teatro/UFRGS (Brasil)

Flávia Telles – coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Humanas do IFCH-Unicamp (Brasil)

Vitória Camargo – coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Humanas do IFCH-Unicamp (Brasil)

Cássia Rodrigues Silva – coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Humanas do IFCH-Unicamp (Brasil)

Úrsula Noronha – coordenadora do Centro Acadêmico de Pedagogia Unicamp (Brasil)

Rafaella Lafraia – Centro Acadêmico da Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Brasil)

Eliana Carolina Useche Gomez. Movimiento Periodistas por la verdad (Venezuela)

Clarissa Machado de Azevedo Vaz. Professora Universidade Federal do Tocantins. UFT. Advogada da Associação Brasileira dos Advogados do Povo. ABRAPO (Brasil)

Juan Manuel Sandoval Palacios. Investigador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Instituto Nacional de Antropología e Historia (México)

Hamdi Bechir. Escritor y revolucionario de Túnez.

Abdelmajid Haouachi. Escritor y revolucionario. Túnez

Virgílio Aráuz. Dirigente de Propuesta Socialista. Panamá

Priscilla Vázquez, presidente de la Asociación de Empleados de la Agencia de Seguridad Social (AECSS). Panamá

Zenaida Muñoz, León Tugú, René Coralimes, Juan Ernesto de Gracia, Sofía Cobo, dirigente de la AECSS. Panamá

Yorumlar kapalıdır.