IBM’de direnenler kazandı

IBM emekçileri yaklaşık ili sene önce başlattıkları TezKoop-İş’te sendikalaşma mücadelesini kazandılar. IBM’in sendikaya yetki itirazı ile başlayan süreç 9 Aralık 2009’da sendikanın işyeri temsili hakkını elde etmesiyle çalışanlar lehine sonuçlandı.

Bilişim emekçileri neden örgütlendiler

Beş yıldır zam almadan çalışan bilişim emekçileri artan enflasyonla birlikte iyice fakirleştiler. Bunun yanında yıllık izin ücretleri ellerinden alındı, ücretsiz fazla mesailer yapıldı, sosyal hakları ellerinden alındı. 2005 sonrası girenlerin emeklilik haklarının tamamıyla ellerinden alınması gündeme geldi. İşçiler bu nedenle insanca yaşanacak ücret için sendikalı olmak istiyorlar.

Şirkette aynı işi yapanlar arasında dörtte bire varan ücret farkı söz konusu. Tüm uygulanan bu politikalarda amaç; ücreti göreceli olarak yüksek olan (şirket içerisindeki diğer çalışanlara göre), yani şirkete maliyeti yüksek olanları zamanla ortadan kaldırıp tamamı düşük ücretle çalışan kölelik sistemine geçişin tamamlanmasıydı.

İşçiler “eşit işe eşit ücret” politikasının geçerli olması için sendikalı olmak istiyorlardı. Haksız işten çıkarmalar, “işine gelirse çalış” keyfiliği işyerinde çalışma barışını engelliyordu. Çalışanlar iş güvencesi için sendikalı olmak istediler. Aynı zamanda patronların sendikası haline gelen Bil-İş sendikası da IBM Türk’te işçilerin örgütleme ve kendi haklarına sahip çıkabilecekleri bir sendikalaşma ihtiyacını yarattı.

Örgütlenme Süreci

IBM işçilerinin örgütlenmeye başlamasıyla beraber yönetim sendikaya yetki itirazında bulunmuş, ayrıca işkolu tespitine yönelik olarak da konuyu mahkeme sürecine taşımıştı. Hukuki süreç boyunca IBM yöneticileri çalışanlarına dönük baskıları arttırarak, sendika temsilcilerini işten atmıştı. Bu baskılar karşısında IBM çalışanları Tez-Koop-İş Sendikası ve meslek örgütleri olan Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte bu mücadelede kararlı olduklarını IBM önünde yaptıkları “Plaza Eylemleri” ve örgütlenme çalışmaları ile göstermişlerdi.

Sonuç

9 Aralık’ta işkolu tespit davasının olumlu sonuçlanmasının ardından yetki itirazına dönük davada Tez-Koop-İş Sendikası’nın yetkili sendika olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi imzalama hakkı bulunduğu hükmü karara bağlandı.

Türkiye’de bilişim sektöründe bir ilk olan bu örgütlenme deneyimi güvenli bir gelecek için güvenceli iş isteyen ve bu sebeplerle sendikalaşan IBM işçilerinin mücadelesi benzer koşullarda çalışan, her geçen gün çalışma yaşamlarında hak gaspına uğrayan, köleleştirilen ve işsizlik tehlikesiyle boğuşan tüm işçiler için umut verici ve yol gösterici olmuştur. Bir kez daha göstermiştir ki örgütlü olmak, bir arada durmak ve dayanışma içerisinde olmak tüm işçilerin ve emekçilerin kazanımıyla sonuçlanmıştır.

Yazan: Ö. Çiftçi, 27 Aralık 2009

Yorumlar kapalıdır.