Devrimci Enternasyonalin inşasında yeni bir adım: UIT-CI Birleşme Kongresi gerçekleşiyor

Latin Amerika’dan, Avrupa’dan ve Meksika’dan devrimci güçler, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği bir kongreyle ortak bir uluslararası örgüt çatısı altında birleşiyor. Türkiye’den İDP Girişimi olarak parçası olduğumuz bu süreçle ilgili, İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) Sekreterliğinden Miguel Sorans’ın Uluslararası Haberleşme (UIT-CI’nin yayın organı)’nin 34. sayısında (Mayıs 2014) yayımlanan yazısını paylaşıyoruz.

Stratejik bir birlik

İki yılı aşkın bir süredir devam eden ortak uluslararası kampanyaların ve politik tartışmaların ardından, Ağustos’un ilk günlerinde Uluslararası Birlik Komitesi (UBK)’nden yoldaşlarımız (Enternasyonalist Mücadele-İspanya, İDP Girişimi-Türkiye) ve Meksika’dan POS-MAS (Sosyalist İşçi Partisi-Sosyalizme Doğru Hareket) ile ortak bir örgüt çatısı altında birleşeceğiz. Bu gelişme tüm partilerimizdeki bütün militanlar ve önderler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu müşterek bir mutluluk çünkü, mütevazı bir adım olmasına rağmen bu birleşmeyle; enternasyonalizmi terk etmeden, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası için mücadeleyi sürdürmenin zorlu görevinde yenik düşmeden, bulunduğumuz her ülkede devrimci partilerin inşası için on yıllardır mücadele eden Morenizm’in eski ve yeni militanları biraraya geliyor.

Söz konusu olan sağlam temellere dayalı, stratejik bir birlik. Tüm konularda %100 oranında anlaşmaya vardığımızdan değil, ki bu neredeyse imkansız olurdu. Fakat böyle düşünüyoruz çünkü güncel devrimci süreçlere ilişkin kilit öneme sahip ortaklıklara dayanan ilkeli bir çerçeveye sahibiz. Son iki yılda yayınladığımız bildirilerin ve ortak eylemlerimizin de gösterdiği gibi, bu ortaklıkların başında Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimlerine ve Castro-Chavezciliğin oynadığı korkunç role ilişkin politika ve talepler gelmekte. Ve belirleyici olan bir diğer nokta ise, Morenist akımımızın yaşadığı kriz yıllarının ardından, örgütlerin her birine ve alınan kararlara saygı, kardeşlik ve bağlılığa dayalı ortak bir metot temelinde çalışmayı gerçekleştirebilmiş olmamızdır.

Birleşme Kongresi, bu eksende, 31 Temmuz, 1, 2 ve 3 Ağustos günlerinde Buenos Aires’te gerçekleşecek. Ve bu kongreden, militan ve önder sayısının artması ve Avrupa’ya ve Meksika’ya genişlemesi bağlamında, kendisine niteliksel bir değişim verecek bu birleşmeye güçlenen yeni bir UIT-CI çıkacak. Bu, basit bir katılımdan daha fazlasını ifade ediyor. Yeni UIT-CI Latin Amerika ve Avrupa’nın 15 ülkesinde varlık gösterecek.

UIT-CI daima uluslararası Troçkist hareketin bir parçası olarak tanındı. Lev Troçki’nin 1938’de kurduğu Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası için mücadele ediyoruz fakat kendimizi Dördüncü Enternasyonal’in kendisi olarak tarif etmiyoruz. Bu Enternasyonal’i ve her ülkede devrimci partileri yeniden inşa etmek için sosyalist devrimci, ilkeci bir programa sahip olan, oportünizmin, kerameti kendinden menkul zihniyetin ve sekterizmin her türünü reddeden, Troçkist ya da Troçkizm’in dışından gelen devrimcilerin birliği için mücadele ediyoruz.

Mandelci revizyonizme karşı mücadele eden ve her zaman Troçkistlerin ve devrimcilerin birliği için çabalayan ustamız Nahuel Moreno’nun mirasını devam ettirmek için savaşıyoruz. Moreno, haklı olarak, şöyle söylemekteydi: “Revizyonizm bölücü rolünü oynamıştır ve Enternasyonal ile onun partilerinin kendilerini kitlesel etkiye sahip hakikî Troçkist partiler haline dönüştürmelerine engel olmak için her türlü araçla çalışmaya da hâlen devam etmektedir” (Geçiş Programı’nın Güncelleştirilmesi, Tez 41). Bizler aynı kavgayı sürdürüyoruz ve Moreno’nun işaret ettiği gibi, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası görevinde “Troçkizm’i savunan herhangi bir militanı veya örgütü kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Tam tersine, Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası; Geçiş Programı’nın ilkelerinin savunusu temelinde pasif bir tutum almaktan, Troçkist ilkelere dönük bizim bazı yorumlarımızla veya bazı tutumlarımızla uzlaşmamakla birlikte, Troçkizm’in birliğinin kaçınılmaz olduğunu düşünen her dürüst Troçkist gruba ortak eylemler, birleşme komite önerileri sunmak gibi cesur politikalarla revizyonizmi kesin bir yenilgiye uğratmayı hedefleyen aktif bir tutum almaya geçiş anlamına gelir. Dolayısıyla bizimle tartışmayı ve Troçkizm zemininde ortak faaliyet yürütmeyi kabul eden her Troçkist yoldaşa veya örgüte kardeşçe bir çağrı yapıyoruz” (A.g.e., Tez 41).

Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inşası yolu stratejiktir. Ve bunun yalnızca UIT-CI’nin yalıtılmış büyümesi sonucu gerçekleşmeyeceğini, farklı örgütlerin veya devrimci akımların birliğinin ürünü olacağını biliyoruz. Ayrıca bunun kolay ya da çabuk gerçekleşebilir bir görev olmadığının da farkındayız. Fakat bu yeniden inşa sürecinin geleceğine ilişkin olarak iyimseriz çünkü dünyada binlerce ve binlerce savaşçı, mücadele için sokaklara dökülüyor ve eski aygıtları reddederek yeni devrimci politik alternatifler için arayış gösteriyor.

Yorumlar kapalıdır.