Bu ay 3 değerli kitap işçi sınıfıyla buluşuyor

Kitap adı: Devrimci Marksizm ve 20. Yüzyıl Dersleri

Yazar: Nahuel Moreno

Yayınevi: Enternasyonal Yayıncılık

Arjantinli işçi sınıfı önderi ve devrimci sosyalist teorisyen Nahuel Moreno’nun Enternasyonal Yayıncılık’tan basılacak olan bu yeni kitabı, Marksizm içinde en tartışmalı tarihsel dönemlerden birisi olan 20. yüzyılın başlıca olaylarına ve bu olayların Marksist teoriye kazandırdığı teorik ve politik katkılar ile zenginliklerine eğiliyor. Kendisini sosyalist olarak tanımlayan geniş bir yelpazedeki siyasal akımların 1917 Ekim Devrimi’nden 1949 Çin Devrimi’ne, sınıf işbirlikçi hükümet tiplerinden Nazi rejimine, devlet aygıtının tanımından devrimci mücadelenin yöntemlerine dek üzerinde ayrıştığı birçok başlık var. Moreno, işçi sınıfının perspektifinden bu başlıkların her birine incelikli ve özenli Marksist yanıtlar vermeyi başarıyor. Moreno’nun bu eseri, aslında sosyalist mücadele ve politika ile yeni tanışan işçiler için bir ders kitabı işlevi dahi görebilir. Zira Moreno bu metninde oldukça yalın bir dille, aslında güncel devrimci Marksist politikaların nasıl oluşturulması gerektiğini, 20. yüzyılın deneyimlerinin derslerine dayanarak aktarıyor. Tarihsel deneyimlerin bolluğu karşısında Moreno, bu deneyimleri uygun bir şekilde sınıflandıracak araçları yaratıyor.

***

Kitap adı: Türkiye’de Devrimci Partinin İnşası / Muhittin Karkın Seçme Eserleri I

Yazar: Muhittin Karkın

Yayınevi: Enternasyonal Yayıncılık

Türkiye solunda, devrimci bir mücadele örgütünün ne olması ve nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair yazınsal literatür eksik değildir. Ancak bu literatürün neredeyse tamamı, inşa edilmesi gereken söz konusu devrimci örgütü bir Leninist işçi partisi olarak tanımlamaz. Bu literatür içinde baskın olan eğilimlerden biri, mücadele örgütünün kırsal alanlarda, sosyolojik olarak köylü tabanının esas alınarak kurulması ve gerilla ordusu biçiminde var edilmesidir. Bu anlayışın birtakım farklılaşan varyantları mücadele örgütünün inşasının mekânı olarak kenti belirlese de, yine de gerillacı sapmaları sahiplenir. Literatürün öteki baskın eğilimi ise açık, gevşek, disiplinsiz, militan olmayan çatı partilerinin kurulmasını öngören kutuptur. Bu bağlamda Muhittin Karkın’ın Türkiye’de işçi sınıfı içinde ve kitlesel işçi hareketi ile işçi mücadeleleri eşliğinde Leninist tipte bir öncü partinin inşa edilmesinin şartlarını sorguladığı bu eseri, hem tarihsel hem de politik olarak biricik bir öneme sahip. Bu kılavuz, Lenin’in parti öğretisini takip eden ve tıpkı Lenin gibi, bu öğretiyi sınıf mücadelesi ve kitle hareketi içinde yaşama geçirmeyi amaç edinen bütün devrimci işçiler için bir başucu kitabı işlevi görecektir.

***

Kitap adı: İşçi Demokrasisi Partisi: Tarihsel ve Politik Kökenleri

Yazar: Oktay Çelik

Yayınevi: Enternasyonal Yayıncılık

Bu kitap yalnızca İşçi Demokrasisi Partisi’nin politik ve örgütsel bir tarihi olmakla kalmıyor, aynı zamanda İDP’nin tarihi bu alanları da kapsadığı için, Türkiye Troçkizminin kuruluşuna, bu kuruluş sırasında ve ertesinde yaşanan yaşamsal politik ayrımlara da ışık tutuyor. Bu tarihe bakıldığında, kendi siyasal ve örgütsel kaderini, işçi sınıfının toplumsal kaderiyle kaynaştırmış ve bu ikisini birbirlerine özdeş kılmayı hedeflemiş bir siyasal akımın tarihi görülecektir. Bu akım, yani Türkiye’deki Troçkist-Morenist akım, tam da kendi çıkarlarını işçi sınıfının çıkarlarıyla birleştirebildiği için, büyük baskılara ve revizyonist sapmalara karşı kendi devrimci inşasını sürdürebilmiştir. Ancak bu kitap, başka bir özgün değere de sahip: Bu eser, Türkiye Troçkizminin tarihinin ilk yazılı kaydıdır. Hiç şüphe yok ki bu tarih, Türkiye’de Leninist-Troçkist partinin inşası mücadelesine katılacak olan yeni kuşaklar için bir pusula işlevi görecektir.

Yorumlar kapalıdır.