İşçinin bildirimsiz fesih hakkı

Süresi belli olsun veya olmasın; işçi, İş Yasası’nın 24. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

İşçiye fesih hakkını veren haller, Yasa’nın 24. maddesinde, şu başlıklar altında toplanmıştır:

I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller vb.: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse (…) d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse (…)

III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

İşçinin bildirimsiz fesih hakkını kullanması işverenin kabulüne bağlı değildir. Yasanın aradığı şartların gerçekleşmesi durumunda işçinin iş sözleşmesini feshettiğine ilişkin irade açıklamasının işverene ulaşmasıyla birlikte sonuçlarını doğurur ve iş sözleşmesi sona erer.

İşçinin bildirimsiz fesih yetkisi, işçinin fesih hakkını doğuran olayı öğrendiği günden başlayarak altı işgünü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

İş sözleşmesini haklı nedenlerle ve bildirimsiz fesheden işçi, diğer yasal şartlar da gerçekleşmişse kıdem tazminatı ve bunun yanı sıra, şartları oluşmuşsa, maddi ve manevi tazminat da isteyebilir. Fakat, bildirimsiz fesih hakkını kullanan işçi, işverenden ayrıca ihbar tazminatı isteyemez.

Yorumlar kapalıdır.