انقلاب ایران ادامه دارد! حمایت بینالمللی از جنبش کارگران ایران علیه دیکتاتوری رژیم

خیزش سراسری که دو ماه پیش آغاز شد حرکتی انقلابی را علیه رژیم در ایران رقم زده است. این خیزش که پس از کشته شدن مهسا امینی و به رهبری زنان آغاز شد فراگیر و بزرگ شده و حذف نهادهای رژیم آخوندی